STationsstraat 23, 3851 NA Ermelo

 TELEfoon: 0341 - 551747

Bestuur Vereniging Wereldwinkel Ermelo mei 2018

Voorzitter: Johan Brons
Penningmeester: Bert van Winkoop
Secretaris: Nico Keller
Medewerkerscoördinator: Gerrie Hoftijzer
Inkoop non-food: Tineke van de Beek
Exposities: Pieter Streefkerk

Schenken met belastingvoordeel

De Wereldwinkel Ermelo is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI onder het RSIN nummer 92.69.265. Daardoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 kunt u opvragen via info@wereldwinkelermelo.nl.

Financieel

Hieronder zijn de beknopte jaarcijfers van 2017 opgenomen. Ze zijn, na goedkeuring van de kascontrolecommissie, vastgesteld door de ledenvergadering van 16 april 2018.

Winst- en verliesrekening 2017


2017

2016

Opbrengsten

Inkopen

64.289

41.300

72.720

42.605

Bruto resultaat

22.989

30.115

Totale kosten

16.436

19.140

Netto resultaat

6.553

10.975

BALANS 2017/2016 ACTIVA


31-12-2017   

31-12-2016

Vaste activa

Voorraden

Vorderingen

196.082

27.229

3.995

196.081

25.085


Liquide middelen

66.297

65.099

Totaal activa

293.603

286.265BALANS 2017/2016 PASSIVA


31-12-2017

31-12-2016

Eigen vermogen

Reserveringen

Langlopende
schuld

Korte termijn
schuld

Overige passiva

190.656

22.000

72.607


1.340

1.000

190.103

22.000

72.607


856

699

Totale passiva

293.603

286.265