STationsstraat 23, 3851 NA Ermelo

 TELEfoon: 0341 - 551747

Algemeen

Doelstelling van de Vereniging Wereldwinkel Ermelo

Het doel van onze vereniging is eerlijke producten te verkopen om daarmee de producenten in derde wereldlanden te helpen om betere levensomstandigheden op te bouwen. Deze eerlijke producten hebben allemaal een achtergrond van ontwikkelingsproblematiek, zoals het voorkomen van kinderarbeid, prostitutie en uitbuiting. De informatie over de producten en producenten willen wij doorgeven om de Fair Trade gedachte nog meer gestalte te geven binnen de gemeente Ermelo. De informatieverstrekking vindt plaats door voorlichting over de ontwikkelingsproblematiek, onderhoud van de website, informatie aan en scholing van medewerkers.

In het mooie pand ‘De Smederij’ kunt u terecht voor een breed assortiment eerlijke producten uit de hele wereld en voor informatie.


Bestuur Vereniging Wereldwinkel Ermelo mei 2017

Voorzitter: Kees Koops

Penningmeester: Bert van Winkoop

Secretaris: Lidy van Elderen

Medewerkerscoördinator: Gerrie Hoftijzer

Inkoop non-food: Tineke van de Beek

Exposities: Pieter Streefkerk


Beloningsbeleid

Ongeveer 65 vrijwilligers zijn actief in de Wereldwinkel. Zij zijn allen vrijwilliger zonder betaald te worden. Ook de bestuursleden zijn onbezoldigd aan het werk voor hun activiteiten en declareren uitsluitend door hen gemaakte onkosten.


Schenken met belastingvoordeel

De Wereldwinkel Ermelo is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI onder het RSIN nummer 92.69.265. Daardoor kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Voor meer informatie over de onderwerpen ANBI, periodieke schenking, belastingvrije gift, fiscaal doneren, belastingvoordeel, belastingteruggave en aftrekbare giften kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.


Activiteiten in 2017

In 2017 worden in het Infopunt boven de winkel exposities gehouden door Ermelose organisaties die hulp aan en/of voorlichting geven over ontwikkelingsprojecten of zich bezig houden met het thema Bewustwording en/of Duurzame ontwikkeling. Dit jaar staan op het programma: Stichting NMP Ermelo, Stichting Togo Tourism& Development, Make people stronger, Stichting Het kan Wel!!, Kralen voor Kenia Vluchtelingenwerk Ermelo en Tonen van Talenten. Informatie over deze projecten wordt in advertenties in lokale bladen aangekondigd.

In november organiseren wij de jaarlijkse ontwikkelingsmarkt ‘Tweezijdig geven’, samen met het OOE en tal van Ermelose organisaties.

Er vindt scholing plaats tijdens drie medewerkersbijeenkomsten.

Gastlessen op basisscholen en middelbare onderwijs worden op aanvraag verzorgd.

Om de verkoop te stimuleren doen we ook dit jaar aan allerlei plaatselijke acties mee zoals Fête de la Musique en de avonden van de zomerbraderie.

Onze winkel is inzamelpunt voor de stichting Gered Gereedschap, die oud gereedschap inzamelt. Op verschillende plaatsen in Nederland knappen vrijwilligers de spullen op zodat ze weer goed bruikbaar worden. Daarna worden die per container naar een locatie in Afrika vervoerd. Bijvoorbeeld naar een technische school waar de afgestudeerde jongeren voor een kleine prijs een gereedschapskist kunnen kopen, zodat ze echt voor zichzelf kunnen gaan zorgen. Waar nodig wordt voor microkrediet gezorgd.

Al deze activiteiten worden gefinancierd uit het positieve resultaat van de verkoop van de Fair Trade producten en door subsidies van de gemeente via het OOE.


Jaarverslag 2016

Bestuur Vereniging Wereldwinkel Ermelo in 2016

Voorzitter: Kees Koops

Penningmeester: Bert Brons

Secretaris: Lidy van Elderen

Winkelcoördinator: Ineke Veldink

Inkoop non-food: Tineke van de Beek


Activiteiten

We blijven zoeken naar de beste mogelijkheden om onze doelstelling te bereiken. Omdat de supermarkten steeds meer eerlijke foodproducten aanbieden is er ruimte voor andere accenten. Na een klant enquête en in overleg met medewerkers is de toekomstvisie geëvalueerd en aangepast. Zo is afgesproken dat van de foodartikelen 50% Fair-Trade moet zijn en 50% tenminste eerlijke handel en kinderarbeid vrij. We hebben onze historie als smederij en onze duurzaamheidsdoelstelling met elkaar verbonden door op bescheiden schaal ambachtelijke artikelen te gaan verkopen van de Smederij in Elburg. Enthousiasme was er bij onze deelname aan de actie Verkiezing van de Mooiste winkel van Ermelo waar we tot de slotronde doordrongen.

Onze winkel, is de leukste cadeauwinkel van het dorp. Wat we verkopen is een mooi product met een ziel, waarin producent en consument elkaar ontmoeten. We krijgen regelmatig complimenten van onze klanten. Onze winkel is aantrekkelijk door de uitstekende inkoop met een scherp oog voor wat klanten interessant vinden, de mooie etalages en uitstallingen en de leuke kant-en-klare pakketjes, ook voor kleine prijsjes zoals de thee-roos.

Omdat internet een belangrijk communicatiemiddel is hebben we dit jaar onze website vernieuwd. De website www.wereldwinkelermelo.nl is voor langere tijd geschikt voor mensen die algemene actuele gegevens van Wereldwinkel Ermelo zoeken. Daarnaast willen we de website gebruiken voor acties en activiteiten en geeft deze de transparantie die noodzakelijk is voor het behoud van de ANBI status. We zijn niet van plan een internetwinkel te worden

Om de verkoop te stimuleren hebben we in 2016 aan allerlei acties meegedaan, zoals met Fête de la Musique, de avonden van de zomerbraderie en Proef en Beleef Ermelo en de novembermarkt.

We faciliteren organisaties, zoals kerken die hun vrijwilligers in de gelegenheid willen stellen een presentje mee te nemen bij hun bezoeken.

Omdat de meimarkt niet succesvol bleek is een andere oplossing gekozen om de met ons verbonden organisaties toch de gelegenheid te geven om zich met een kraam te presenteren, namelijk om de beurt op de zomerbraderieën naast onze winkel. Dit jaar waren dat CSA Trust, Onyame, Kinderen van de Zon en Woord en Daad.


Communicatie met de medewerkers

Elke maand kwam het Hagelslagje uit met vooral informatie van het bestuur. Om goed geïnformeerd te worden en het wederzijds contact te versterken heeft het bestuur drie keer medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten werden plannen toegelicht en de meningen van de medewerkers gevraagd. Er werd een kassatraining gegeven, die veel duidelijkheid bracht in handelingen die weinig voorkomen.


Exposities

In 2016 werden in het Infopunt boven de winkel exposities gehouden door Ermelose organisaties die hulp aan en/of voorlichting geven over ontwikkelingsprojecten of zich bezig houden met het thema Bewustwording en/of Duurzame ontwikkeling. Zo waren er exposities van Townshipmile, Handinhand Ghana, Bangalore India, Onyame, Bali for All en Kinderen van de Zon. Deze projecten werden in advertenties in lokale bladen aangekondigd.

In november organiseerden wij de jaarlijkse ontwikkelingsmarkt ‘Tweezijdig geven’, samen met het OOE en vele Ermelose organisaties.


Onderhoud

We zijn blij met de grote metamorfose van de winkel die dit jaar werd afgerond. Het is prettig werken in een omgeving waarbij het historische pand van de Smederij, ons beleid om een Fair Trade en duurzame winkel te zijn, en de producten die we verkopen tot hun recht komen.

Door goede afweging van wensen en slim inkopen is het gebruikelijke onderhoud tegen de laagst mogelijke kosten gerealiseerd. Met grote inzet van de vrijwilligers konden de kleine en grote klussen worden aangepakt. Het mooi gerenoveerde schuurtje is een blikvanger en kan er weer jaren tegen.


Overige

Onze winkel was ook in 2016 inzamelpunt voor De stichting Gered Gereedschap.


Externe contacten

OOE en andere groepen in Ermelo.

Door de voorzitter werd deelgenomen aan het Overleg Ontwikkelingssamenwerking (OOE).

Het OOE krijgt jaarlijks een subsidiebedrag van de gemeente om te besteden aan activiteiten op het terrein van voorlichting en bewustwording. Een groot aantal groepen, waaronder ook de Wereldwinkel en het Infopunt, maken gebruik van dit subsidiekanaal voor voorlichtingsactiviteiten.


Gemeente Ermelo.

Wij ontvingen een welkome subsidie van € 2000 van de gemeente voor het vrije gebruik van de expositie ruimte, waar kosteloos groepen uit Ermelo kunnen exposeren en hun ontwikkelingsproject kunnen promoten. Daarnaast kreeg de Wereldwinkel via het OOE een aantal bewustwordingsactiviteiten vergoed: kraamhuur, kosten bijzondere markten, informatie-advertenties.


Financieel

Hieronder zijn de beknopte jaarcijfers van 2016 opgenomen. Ze zijn in de bestuursvergadering, na goedkeuring van de kascontrolecommissie, vastgesteld volgens de tijdens de ledenvergadering in het voorjaar van 2017 afgesproken procedure.  

Winst- en verliesrekening 2016 


2016

2015

Opbrengsten

Inkopen

72.720

42.605

68.210

43.157

Bruto resultaat

30.115

25.053

Totale kosten

19.140

17.809

Netto resultaat

10.975

7.243

BALANS 2016/2015 ACTIVA


31-12-2016

31-12-2015

Vaste activa

Voorraden

Liquide middelen

196.081

25.085

65.099

196.081

21.366

57.163

Totaal activa

286.265

274.610BALANS 2016/2015 PASSIVA


31-12-2016

31-12-2015

Eigen Vermogen

Reserveringen

Langlopende schuld

Korte termijn schuld

Overige passiva

190.103

22.000

72.607

856

699

179.129

22.000

72.607

705

170

Totale passiva

286.265

274.610