Privacyverklaring van Wereldwinkel Ermelo

Introductie

Wij hechten eraan om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen, waarmee Wereldwinkel Ermelo communiceert en van wie Wereldwinkel Ermelo persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Wereldwinkel Ermelo.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het onderhouden van contact met u (klantbeheer).

Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van:

 • Nieuwsbrieven
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen of deelname aan onderzoeken
 • Het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 • Het verbeteren van onze dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken leggen we uw interessegebieden vast in onze klantendatabase.

 • Het verbeteren en beveiligen van deze website en IT-systemen
 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen
 • Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

  Op welke “rechtsgronden” verwerken wij uw gegevens?

  Wij verwerken uw gegevens omdat:

 • wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
 • ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn
 • ofwel met uw toestemming
 • ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 • Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Wereldwinkel Ermelo verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegeneerd tijdens uw bezoek aan onze website of bijeenkomsten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

  Wereldwinkel Ermelo kan de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst.
  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
  • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, seminars, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

  Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

  • Uw cookie-ID;
  • Uw webbrowser;
  • Uw locatie;
  • Onze advertenties die u bekijkt of doorklikt.

  Wereldwinkel Ermelo kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:

  • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
  • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Sociale Media platforms

  De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken, indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

  Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen we de gegevens die we niet meer nodig hebben, tenzij we deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

  Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
  We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

  Wereldwinkel Ermelo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wereldwinkel Ermelo blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

  Automatische besluiten/profilering
  Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Heeft een beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u daar last van hebben? Dan mogen we geen automatische besluit over u nemen. Tenzij dit in het kader van een met ons gesloten overeenkomst gebeurt, als de wet dit toestaat of als u zelf toestemming geeft. In die situaties heeft u recht op overleg met iemand van ons. En u heeft het recht om bezwaar te maken. Ook kunt u ons vragen om het besluit niet meer door computers te laten nemen.

  Wereldwinkel Ermelo maakt geen gebruik van deze volledige automatische besluiten die voor u gevolgen hebben of waar u last van kunt hebben.

  Uw rechten
  De algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.

  U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Verzoeken tot inzage, correctie, beperking, dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail.

  Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om ter bescherming van uw privacy op de kopie het volgende af te schermen:

  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Paspoortnummer / identiteitskaartnummer
  • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
  • pasfoto

  Links naar andere websites
  Wanneer u de Wereldwinkel Ermelo website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Wereldwinkel Ermelo en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Wereldwinkel Ermelo zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

  Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
  Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Wereldwinkel Ermelo maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
  Wereldwinkel Ermelo, gevestigd aan de Stationsstraat 23 te Ermelo is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar info@wereldwinkelermelo.nl.

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Veranderingen
  Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we deze privacy verklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit de privacy verklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

   

  Deze privacyverklaring is per 1 februari 2021 in werking getreden.