STationsstraat 23, 3851 NA Ermelo

 TELEfoon: 0341 - 551747


De vereniging Wereldwinkel Ermelo (vanaf 1989) is een vereniging zonder winstoogmerk. Vrijwilligers, leden en donateurs zorgen met elkaar voor een mooie winkel in Ermelo. De vereniging telt 180 donateurs en 65 vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging bestaat uit Johan Brons (voorzitter), Bert van Winkoop (penningmeester), Nico Keller (secretaris), Gerrie Hoftijzer (coördinator medewerkers) en Pieter Streefkerk (exposities).

Meehelpen met de Wereldwinkel Ermelo

Er zijn altijd mogelijkheden om bij te dragen aan de Wereldwinkel Ermelo bijvoorbeeld als medewerker in de winkel of als extra kracht bij inkoop of verkoop. Uw inbreng van ideeën over producten of over de wereld en uw hand- en spandiensten zijn welkom. De Wereldwinkel is een plezierige organisatie waarin u inspiratie opdoet en deelt. Door mee te werken doet u nieuwe kennis op en heeft u invloed op de wereld.

Wij hopen dat u ons eens op komt zoeken in de winkel om over vrijwilligerswerk bij onze winkel van gedachten te wisselen.

Ook kunt u als donateur bijdragen aan de doelstellingen van de Wereldwinkel.  

Financiële zaken en ANBI

Het jaarverslag 2017 kunt u opvragen via info@wereldwinkelermelo.nl. Hieronder zijn de beknopte jaarcijfers van 2017 opgenomen. De Wereldwinkel Ermelo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder het RSIN nummer 92.69.265.

Winst- en verliesrekening 2017


2017

2016

Opbrengsten

Inkopen

64.289

41.300

72.720

42.605

Bruto resultaat

22.989

30.115

Totale kosten

16.436

19.140

Netto resultaat

6.553

10.975

BALANS 2017/2016 ACTIVA


31-12-2017   

31-12-2016

Vaste activa

Voorraden

Vorderingen

196.082

27.229

3.995

196.081

25.085


Liquide middelen

66.297

65.099

Totaal activa

293.603

286.265BALANS 2017/2016 PASSIVA


31-12-2017

31-12-2016

Eigen vermogen

Reserveringen

Langlopende
schuld

Korte termijn
schuld

Overige passiva

190.656

22.000

72.607


1.340

1.000

190.103

22.000

72.607


856

699

Totale passiva

293.603

286.265