STationsstraat 23, 3851 NA Ermelo

 TELEfoon: 0341 - 551747
De vereniging Wereldwinkel Ermelo (vanaf 1989) is een vereniging zonder winstoogmerk. Vrijwilligers, leden en donateurs zorgen met elkaar voor een mooie winkel in Ermelo. De vereniging telt 180 donateurs en 65 vrijwilligers. Het bestuur van de vereniging bestaat uit Ineke Veldink (voorzitter), Bert van Winkoop (penningmeester), Nico Keller (secretaris), Gerrie Hoftijzer (coördinator medewerkers) en Joke Hendriks (bestuurslid).

Meehelpen met de Wereldwinkel Ermelo

Er zijn altijd mogelijkheden om bij te dragen aan de Wereldwinkel Ermelo bijvoorbeeld als medewerker in de winkel of als extra kracht bij inkoop of verkoop. Uw inbreng van ideeën over producten of over de wereld en uw hand- en spandiensten zijn welkom. De Wereldwinkel is een plezierige organisatie waarin u inspiratie opdoet en deelt. Door mee te werken doet u nieuwe kennis op en heeft u invloed op de wereld.

Wij hopen dat u ons eens op komt zoeken in de winkel om over vrijwilligerswerk bij onze winkel van gedachten te wisselen.

Ook kunt u als donateur bijdragen aan de doelstellingen van de Wereldwinkel.  

Financiële zaken en ANBI

Het meeste recente jaarverslag kunt u opvragen via info@wereldwinkelermelo.nl. Hieronder zijn de beknopte jaarcijfers van 2017 opgenomen. De Wereldwinkel Ermelo is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder het RSIN nummer 92.69.265.

Winst- en verliesrekening 2018


2017

2018

Opbrengsten

Inkopen

64.289

41.300

66.035

39.007

Bruto resultaat

22.989

27.028

Totale kosten

16.436

14.778

Netto resultaat

6.553

12.250

BALANS 2017/2018 ACTIVA


31-12-2017   

31-12-2018

Vaste activa

Voorraden

Vorderingen

196.082

27.229

3.995

196.082

23.419

790

Liquide middelen

66.297

81.974


Totaal activa


293.603


302.265


BALANS 2017/2018 PASSIVA


31-12-2017

31-12-2018

Eigen vermogen

Reserveringen

Langlopende
schuld

Korte termijn
schuld

Overige passiva

190.656

22.000

72.607


1.340

1.000

208.906

17.925

72.607


247

580

Totale passiva

293.603

302.265