Disclaimer voor wereldwinkelermelo.nl

Wereldwinkelermelo.nl is onderdeel van de vereniging Wereldwinkel Ermelo (Kamer van Koophandel: 40095045). Wereldwinkel Ermelo verleent u hierbij toegang tot wereldwinkelermelo.nl (“de website”).

Wereldwinkel Ermelo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Wereldwinkel Ermelo spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Wereldwinkel Ermelo nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wereldwinkel Ermelo en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wereldwinkel Ermelo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke zaken anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.